Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.
na dzień 25 marca 2021 roku

 

 

 

 

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.03.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.

 

 

Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. poniżej wskazujemy treść projektowanych zmian w Statucie Spółki, poprzez dodanie w Rozdziale III (Kapitał własny) § 9, po ustępie nr 9 nowego ustępu nr 10, o następującym brzmieniu:

 

Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.

 

Aktualny ustęp o nr 10 otrzyma oznaczenie nr 11.