Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż dnia 24.06.2021 r. odbyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., na których:

 

- na koniec porządku obrad przesunięto podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 

 

- rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;

 

- rozpatrzono i zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020;

 

- uchwalono, że wypłata dywidendy za rok 2020 będzie następowała za pośrednictwem Biura Maklerskiego PKO BP, prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy;

 

- udzielono absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020 członkom Rady Nadzorczej oraz Prezesowi Zarządu;

 

- uchwalono przerwę w obradach ZWZ do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 10:00.

 

Wszystkie uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

 

(Akt notarialny  Rep. A nr 5178/2021)