Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.
na dzień 24 czerwca 2020 roku

 

 

 

 

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A., na podstawie
§ 31 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2020r.
godz.9:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122,
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4. Przyjęcie porządku obrad.

 

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu
o wydatkach reprezentacyjnych oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
za rok 2019.

 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2019 r.

 

7. Rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie
i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych w 2019 r.

 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

 

13. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji.

 

14. Sprawy różne.

 

15. Zakończenie obrad.