Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż dnia 17.07.2020 r. odbyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., na których:

 

- rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

 

- rozpatrzono i zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019;

 

- podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019;

 

- udzielono absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019 członkom Rady Nadzorczej oraz Prezesowi Zarządu;

 

- powołano w skład Rady Nadzorczej X kadencji członków, wybranych przez pracowników Spółki.

 

Wszystkie uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

(Akt notarialny Rep. A 4032/2020)