Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, że w dniu 20.06.2022 r. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., podczas którego:

  

- zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021,

 

- rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,

 

- przyjęto uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2021;

            - na kapitał rezerwowy (z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną) oraz

            - na wypłatę dywidendy, przy czym dzień dywidendy ustalono na 25.06.2022 r., jej wypłata powinna nastąpić do dnia 25.08.2022 r., a wypłata nastąpi za pośrednictwem Biura Maklerskiego PKO BP, prowadzącego rejestr akcjonariuszy BZE „BELMA” S.A.,

 

- udzielono absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 Zarządowi Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej,

 

- wyrażono zgodę na przyjęcie i wdrożenie przez Spółkę Strategii Przedsiębiorstwa na lata 2022-2026.

 

Wszystkie uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

 

(Akt notarialny  Rep. A nr 4914/2022)