Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.

na dzień 24 czerwca 2024 r.

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą:
ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w roku obrotowym 2023.
 7. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej XI kadencji członków wybranych przez pracowników Spółki.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.