Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. ul. Łochowska 69 , 86-005 Białe Błota zwane dalej „Administratorem”.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: e-mail: rodo@belma.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii  i  archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów,  a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją  obowiązku archiwizacyjnego.
 5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  2. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy, inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu.
  3. podmioty współpracujące z Administratorem przy zarządzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych to jest:
 
 • kontrahenci – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 • podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;
                  d. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa

                  e. spółki w ramach grupy PGZ. 

         9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

        10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych: e-mail: rodo@belma.com.pl