Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
ogłaszają zbieranie ofert w przedmiocie:

Opracowanie strategii przedsiębiorstwa
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. na lata 2022-2026

 

Ogłaszający:   
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota
Osoba do kontaktu:
Szef Biura Organizacji
tel. +48 52 36 36 212, mail: k.pajaczkowska@belma.com.pl
Nazwa zadania: 
Opracowanie strategii przedsiębiorstwa Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. na lata 2022-2026
Miejsce składania ofert:  
Siedziba Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota
Forma składania ofert:
pisemne oferty w zaklejonej kopercie złożyć można osobiście w Sekretariacie Spółki lub przesłać listem poleconym na adres Spółki
z dopiskiem „Oferta na opracowanie strategii – nie otwierać ” (o dochowaniu terminu decyduje data doręczenia korespondencji do Spółki)
Termin składania ofert:
9 sierpnia 2021 r.


Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
:

Opracowana strategia powinna obejmować  zarówno obszary biznesowe przedsiębiorstwa, jak i obszary wspomagające zarządzanie. Prace winny składać się z dwóch etapów:

Etap I, po którym następuje konsultacja z Ogłaszającym:

  1. sporządzenie profesjonalnej analizy strategicznej wg standardów i metodologii zarządzania strategicznego,
  2. sformułowanie kompleksowych wytycznych do strategii,

Etap II, po zatwierdzeniu przez Ogłaszającego analizy strategicznej opisanej wyżej:

  1. zdefiniowanie oraz opisanie kluczowych projektów przypisanych do celów w poszczególnych obszarach,
  2. opracowanie metodyki operacjonalizacji i kontroli strategii.

Opracowana dokumentacja, sporządzona w języku polskim, powinna zostać przedłożona zarówno
w wersji drukowanej, jak i w formie elektronicznej.

 

 

Składana oferta powinna zawierać dodatkowo:

  1. potwierdzenie znajomości branży,
  2. oferowaną cenę za wykonanie zadania, z rozbiciem na etap I i etap II,
Termin wykonania usługi:
wykonanie dokumentacji do wymagań określonych jako etap I nie później niż do dnia 30 września 2021 roku, a dokumentacji do wymagań określonych jako etap II nie później niż do dnia 30 października 2021 roku
Kryteria oceny oferty:
wg wewnętrznej procedury Ogłaszającego, gdzie zasadnicze kryteria stanowią cena, znajomość branży, czas realizacji

 

Oferent ma prawo wycofać lub zmienić ofertę przed ustalonym w ogłoszeniu terminem składania ofert.

Wybór oferty nastąpi komisyjnie wg kryteriów, o których mowa powyżej. O wynikach postępowania Ogłaszający powiadamia tylko oferenta, który zostanie wybrany do ubiegania się o zawarcie umowy w przedmiocie zamówienia, w terminie do 3 dni roboczych po wyznaczonym terminie składania ofert (pisemnie, mailowo lub telefonicznie).

 

 

 

 

Ogłaszający zastrzega sobie zarówno prawo negocjacji cenowej z Oferentem (którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza), zmiany treści ogłoszenia oraz prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.