Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja dla akcjonariuszy ws. dematerializacji akcji

 Na mocy Ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustawz dnia 6 września 2019 r. wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych. Oznacza to, że akcje nie będą mogły posiadać dotychczasowej formy papierowego dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w tzw. rejestrze akcjonariuszy. Podmiotem prowadzącym elektroniczny rejestr akcjonariuszy może być:

 - dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo

 -Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – prowadzący rejestr w depozycie.

 W dniu 24.09.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostało wybrane do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, na podstawie uchwały, Biuro Maklerskie PKO BP.

 Nowe terminy obowiązkowej dematerializacji akcji

 (ustanowione w trzecim etapie tzw. „tarczy antykryzysowej” –projekt ustawy przyjęty przez Sejm dnia 30.04.2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21
):

 

30 września 2020 r.- Spółka Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. po raz pierwszy do wskazanej daty zawezwie swoich Akcjonariuszy do zwrotu posiadanych papierowych akcji

 01 marca 2021 r.– stracą ważność wszystkie akcje w formie dokumentowej (zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących
mu praw udziałowych). Akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy

01 marca 2026 r.– nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy