Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 1. Jakie zmiany – dla Akcjonariusza – przyniesie rok 2021?

 

Od 1 marca 2021 r. akcje w formie dokumentu zostaną zastąpione akcjami ujawnionymi w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez biuro maklerskie. Od 1 marca 2021 r. Spółka nie będzie prowadziła swojej księgi akcyjnej, a pełnoprawnymi Akcjonariuszami Spółki będą tylko ci, którzy złożyli dokumenty akcji w Spółce i zostali wpisani do elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

 

Brak podjęcia działań przez Akcjonariusza, tj. brak złożenia papierowych akcji w Spółce spowoduje utratę praw, np. nie otrzyma on dywidendy.

 

Jednak przez 5 kolejnych lat, czyli do 1 marca 2026 r., niezłożone dokumenty akcji zachowają moc dowodową - czyli na ich podstawie Akcjonariusz będzie mógł zawnioskować do Spółki o ujawnienie w rejestrze. Po tej dacie dokumenty akcji z mocy prawa utracą moc dowodową – ich właściciel definitywnie tj. bezpowrotnie utraci przymioty akcjonariusza.

 

 1. Czy Akcjonariusz może złożyć dokument akcji bezpośrednio w biurze maklerskim, prowadzącymrejestr?

 

Nie. Akcjonariusz odpowiada Spółce na wezwanie do zwrotu dokumentu akcji i to w Spółce należy złożyć dokument akcji (nie podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy).

 

 1. Jestem Akcjonariuszem Spółki. Złożyłem w terminie dokument odcinka zbiorowego akcji. Chcę dokona darowizny posiadanych akcji na córkę/syna. Gdzie muszę się zgłosić?

 

Jeżeli już złożyli Państwo swoje akcje w Spółce i zostaną Państwo ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez Biuro Maklerskie, w celu dokonywania dalszych ruchów winni się Państwo zgłaszać do najbliższego Punktu Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO. Dotyczy to zarówno sprzedaży akcji, jak i ich darowizny, czy spraw spadkowych.

 

W Bydgoszczy, obecnie, jest jeden taki punkt: ul. Gdańska 23 (tel. 52 326 13 85)

 

 1. Kto ponosi koszty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy?

 

Koszty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy ponosi bezpośrednio Spółka, na rzecz której prowadzony będzie rejestr.

 

Jednak za wszystkie czynności dodatkowe, związane m.in. ze sprzedażą akcji, ich darowizną, czy sprawami spadkowymi będą pobierane opłaty od Akcjonariusza, a ich wysokość będzie uzależniona od wartości i ilości posiadanych akcji.

 

 1.  Wjaki sposób będę otrzymywał dywidendę, jako Akcjonariusz ujawniony w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez biuro maklerskie?

 

Dla każdego Akcjonariusza, ujawnionego w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, biuro maklerskie zakłada rachunek rynku niepublicznego, na który zostaną przekazane środki finansowe uzyskane z dywidendy. Możliwość wypłaty środków z tytułu dywidendy istnieje w Punktach Usług Maklerskich PKO BP BM, czyli w większości placówek Banku (lista placówek - link: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/ )

Akcjonariusze mogą w PUM:

 • przed wypłatą dywidendy wskazać rachunek bankowy (niezależnie od banku, który go prowadzi) – wtedy w dniu wypłaty środki zostaną automatycznie przekazane na ten rachunek lub
 • w dniu i po dniu wypłaty – wypłacić środki w kasie, zlecieć przelew.

 

Rekomendujemy wskazywanie rachunków bankowych, dzięki temu przyszłe świadczenia będą na nie przelewane automatycznie (oczywiście pod warunkiem, że rachunek nie zostanie przez Akcjonariusza zamknięty, w takim przypadku konieczne będzie wskazanie nowego).

 

 

Zarówno założenie rachunku rynku niepublicznego przez biuro maklerskie, jak i przekierowanie środków pieniężnych na wskazane przez Akcjonariusza konto bankowe – jest bezpłatne.

 

 

 1. W jaki sposób ustalani będą uprawnieni do dywidendy, w przypadku spółki niepublicznej, której akcje zarejestrowane będą w rejestrze akcjonariuszy?

 

Uprawnionymi do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu wyznaczonym przez zwyczajne walne zgromadzenie lub w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku przez walne zgromadzenie.

 

 1. Czy Akcjonariusz będzie miał dostęp do rejestru akcjonariuszy?

 

Tak. Każdy Akcjonariusz będzie miał prawo uzyskać wgląd do całego rejestru. Wystarczy być wpisanym do elektronicznego rejestru, prowadzonego przez PKO BP BM, i posiadać choćby jedną akcję. To oznacza, że nie będzie już możliwości „anonimowego” posiadania akcji, jak dotychczas było w przypadku akcji na okaziciela.

 

 1. Czy jawność danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy (dla Spółki i Akcjonariuszy) nie kłóci się z przepisami RODO?

 

Nie. Dane osobowe ujawnione w rejestrze akcjonariuszy są przetwarzane na podstawie przepisu polskiego prawa – jest to podstawa przetwarzania, a RODO ma zatem znaczenie jedynie w odniesieniu do ochrony danych.

 

Czynności związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy będą także objęte tajemnicą zawodową.

 

 1. Który podmiot będzie płatnikiem podatku od dywidendy, w przypadku gdy wypłata dywidendy będzie realizowana przy pośrednictwie biura maklerskiego, prowadzącego rejestr akcjonariuszy?

 

Płatnikiem podatku będzie Spółka, wypłacająca dywidendę.

 

 1. Jaki był główny cel ustawodawcy przy wprowadzaniu regulacji, dotyczących obowiązkowej dematerializacji akcji?

 

 

Zgodnie z założeniami ustawodawcy nowelizacja KSH ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu akcjami spółek niepublicznych i zmniejszyć ryzyko prania brudnych pieniędzy.