Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.
na dzień 30 listopada 2021 roku

 

    Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, na wniosek MESKO S.A. – akcjonariusza Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., posiadającego 85,19% akcji w kapitale zakładowym, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. na dzień 30 listopada 2021 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej.

Ustala się następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.