Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, że w dniu 29.06.2023 r. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., podczas którego:

  

- zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022,

 

- rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,

 

- przyjęto uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2022;

            - na kapitał rezerwowy (z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną),

- na zasilenie Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz

            - na wypłatę dywidendy, przy czym dzień dywidendy ustalono na 29.06.2023 r., jej wypłata powinna nastąpić do dnia 29.08.2023 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego PKO BP, prowadzącego rejestr akcjonariuszy BZE „BELMA” S.A.,

 

- udzielono absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Zarządowi Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej.

 

Wszystkie uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

 

(Akt notarialny Rep. A nr 4650/2023)