Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.
na dzień 24 czerwca 2021 roku

 

 

 

 

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69,
86-005 Białe Błota, działając na podstawie § 31 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu
  o wydatkach reprezentacyjnych oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
  za rok 2020.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2020 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych w 2020 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie
  i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. w przedmiocie powierzenia wypłaty dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. w przedmiocie udzielenia zgody na podpisanie Porozumienia pomiędzy PGZ S.A. a Spółkami z Domeny Broń i Amunicja w GK PGZ.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.